class_reschedule.png

2020年農曆春節放假公告

發佈時間 : 2020-01-02

營運總部

2020年1月23日(四)~2019年2月3日(一)為農曆春節各中心放假

 

2020年 2 月 4日星期二 各中心恢復正常上課。

 

    ★   祝家長  2020 幸福 、 星有所鼠   ★

                                                                                                     

                                                      明日之星全體教職員    敬賀